Individuell plan

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester og/eller velferdstjenester over lengre tid, har du rett til å få laget en individuell plan og tildelt en koordinator. Planen skal bare lages dersom du selv ønsker det.

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet om individuell plan og koordinator
 

 

Aktuelt lovverk:

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5. Rett til individuell plan.
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5 b. Rett til koordinator.
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5 c. Rett til barnekoordinator.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet.
Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester.
Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator.