Levanger kommune selger attraktiv hotelltomt

Utsnitt fra reguleringskart over havna med hotelltomta.

Havneområdet i Levanger er under endring. Fra dagens småindustri bygges det opp en helt ny bydel med over tusen boliger. I områdereguleringen for området ligger det også ei hotelltomt. Den ønsker Levanger kommune å selge til den som kommer med den beste løsningen for hvordan et hotell skal se ut. 

For å finne den beste hotellutbyggeren lager derfor en konkurranse der vi inviterer fritt de som ønsker å være med på denne spennende utviklingen av ei nøkkeltomt på havneområdet. 

Konkurransen vil foregå i to trinn: 

a) En prekvalifisering der vi kvalifiserer inntil fire grupperinger ut fra de kriterier som ligger i dokumentet "Prekvalifisering hotell". 

b) De grupperinger som blir kvalifisert får så en periode til å utarbeide et forprosjekt med sin løsning og legge den fram for en vurderingskomite. Hver av de kvalifiserte gruppene som ikke er vinnere i konkurransen får 400.000 kroner for jobben. Vinneren får mulighet til å bygge hotellet. 

Dette er en konkurranse der flere kriterier blir vurdert. For å få bygget hotellet er det viktig at vinneren har med seg et selskap som kan drive hotellet. I tillegg vil blant annet arkitektur være et av vurderingskriteriene. Mer om vektingen av dette i prekvalifiseringsdokumentet.

Frist for innlevering av dokumentasjon til prekvalifiseringen er 16 juni klokka 16. Dokumenter sendes på epost til Håkon Okkenhaug og merkes "Prekvalifisering hotell".

Kunngjøring av de prekvalifiserte er 30. juni med en klagefrist på fem dager. 

Oppstart av designkonkurranse uke 31/32. Det inkluderer befaring og oppklarende spørsmål fra de kvalifiserte. 

Kontakt med Levanger kommune skal i prekvalifiserings - og konkurranseperioden skje skriftlig til Håkon Okkenhaug (epost: hakon.okkenhaug@levanger.kommune.no). Alle spørsmål og svar vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider. 

Dokumenter: 

Prekvalifisering hotell (PDF, 622 kB)

Vedlegg 1 geoteknisk rapport 2008 (PDF, 9 MB)

Vedlegg 2. L2008007 Planbeskrivelse 2019 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 3. L2008007-plankart endret 2019 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 4. L2008007 OMOP (PDF, 610 kB)Vedlegg 5.L2008007 Konsekvensutredning (PDF, 6 MB)

 

En av de interesserte har sendt skriftlige spørsmål rundt prekvalifiseringen. Spørsmål og svar kunngjøres også her: 

  1. Kjøper (pkt. 4.2 sml. 4.3 og 4.4): Det bes om at uttrykket «kjøper» defineres. Uttrykket brukes gjennomgående i konkurransegrunnlaget, men det er flere steder uklart om det er selskapet som står bak forslaget, eller selskapet sammen med sine samarbeidspartnere (arkitekt, rådgivere, entreprenør osv.) som samlet skal oppfylle kravene.

 Som eksempel: Dersom et selskap leverer inn forslag i samarbeid med andre aktører, er det da selskapet som leverer inn forslaget som er «kjøper» etter pkt. 4.3, eller er det grupperingen samlet?

 

 2. Kredittrating (pkt. 3.1 og 4.1): Det er et krav at kjøper har kredittrating minimum klasse A. Dette kravet framstår unyansert, da et selskap som har god likviditet og soliditet, men som ikke har lønnsomhet på grunn av manglende omsetning foregående år, vil få maksimalt kredittrating B. Selskapet kan, til tross for kredittrating B, være fullt ut kapabelt til å gjennomføre konkurransen.

 Kravet virker urimelig strengt for å oppnå formålet om «god økonomisk og finansiell kapasitet» for å kunne delta i konkurransen. Det bes om at kommunen presiserer hvordan bestemmelsen skal forstås.

 

  1. Kvalifikasjonskrav (pkt. 4 flg.): Under pkt. 4 står det at kjøper skal framlegge egenerklæring som foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Under pkt. 4.3 står det imidlertid at kjøper skal framlegge detaljert dokumentasjon om de samme forholdene.

 

Det bes om at kommunen presiserer om det er tilstrekkelig med egenerklæring, eller om det kreves framlagt dokumentasjon som viser at kravene er overholdt.

****************

Her er svar på spørsmål. Svarene blir også lagt ut på kommunens hjemmeside for salg av hotelltomta.

 

  1. Kjøper i denne sammenheng defineres som det selskapet som kommunen skal inngå avtale med om salg av tomta, altså den som er juridisk ansvarlig til å forplikte seg til kjøpet. I dokumentets punkt 1.6 defineres dette nærmere «Kjøper må gjennom konkurransen kunne dokumentere et forpliktende samarbeid mellom aktører satt sammen i en tverrfaglig gruppe bestående av: ….».

 

  1. Kravet om kredittrating er satt for å luke ut selskaper som ikke er i stand til å gjennomføre prosjektet. Så anerkjenner man at det er høyst sannsynlig vil være et selskap som er sovende, vil få flere/andre eiere, eller ikke stiftet ennå, som kan være kontraktspart når den endelige konkurransen avgjøres. På side sju i utlysningsdokumentet står det at «Dersom kjøper har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.» Denne formuleringen mener vi er dekkende for at den som deltar i konkurransen kan dokumentere at selskapet har den finansielle kapasiteten på en annen måte uten å ha den formelle «A»en på plass.  

 

  1. Her holder det at kjøper skal framlegge egenerklæring som foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.