Levanger kommune selger attraktiv hotelltomt

Utsnitt fra reguleringskart over havna med hotelltomta.

Havneområdet i Levanger er under endring. Fra dagens småindustri bygges det opp en helt ny bydel med over tusen boliger. I områdereguleringen for området ligger det også ei hotelltomt. Den ønsker Levanger kommune å selge til den som kommer med den beste løsningen for hvordan et hotell skal se ut. 

For å finne den beste hotellutbyggeren lager derfor en konkurranse der vi inviterer fritt de som ønsker å være med på denne spennende utviklingen av ei nøkkeltomt på havneområdet. 

Konkurransen vil foregå i to trinn: 

a) En prekvalifisering der vi kvalifiserer inntil fire grupperinger ut fra de kriterier som ligger i dokumentet "Prekvalifisering hotell". 

b) De grupperinger som blir kvalifisert får så en periode til å utarbeide et forprosjekt med sin løsning og legge den fram for en vurderingskomite. Hver av de kvalifiserte gruppene som ikke er vinnere i konkurransen får 400.000 kroner for jobben. Vinneren får mulighet til å bygge hotellet. 

Dette er en konkurranse der flere kriterier blir vurdert. For å få bygget hotellet er det viktig at vinneren har med seg et selskap som kan drive hotellet. I tillegg vil blant annet arkitektur være et av vurderingskriteriene. Mer om vektingen av dette i prekvalifiseringsdokumentet.

Frist for innlevering av dokumentasjon til prekvalifiseringen er 16 juni klokka 16. Dokumenter sendes på epost til Håkon Okkenhaug og merkes "Prekvalifisering hotell".

Kunngjøring av de prekvalifiserte er 30. juni med en klagefrist på fem dager. 

Oppstart av designkonkurranse uke 31/32. Det inkluderer befaring og oppklarende spørsmål fra de kvalifiserte. 

Kontakt med Levanger kommune skal i prekvalifiserings - og konkurranseperioden skje skriftlig til Håkon Okkenhaug (epost: hakon.okkenhaug@levanger.kommune.no). Alle spørsmål og svar vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider. 

Dokumenter: 

Prekvalifisering hotell (PDF, 622 kB)

Vedlegg 1 geoteknisk rapport 2008 (PDF, 9 MB)

Vedlegg 2. L2008007 Planbeskrivelse 2019 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 3. L2008007-plankart endret 2019 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 4. L2008007 OMOP (PDF, 610 kB)Vedlegg 5.L2008007 Konsekvensutredning (PDF, 6 MB)