Næringstomter

I kommunen ligger flere ledige næringstomter. På Fiborgtangen har Norske Skog det største næringsområdet med over 200 dekar. På Gråmyra utvides næringsområdet med 45 dekar nytt areal. En mer detaljert oversikt finner du under.

Fiborgtangen: 

Norske Skog eier store områder i tilknytning til papirfabrikken på Skogn. Dette er et område med egen jernbanelinje, lange kaifronter og tett på E6. Pr september 2022 er det ledig mer enn 200 dekar. Her leter man først og fremst etter industrietableringer som kan utfylle eksisterende bedrifter på området. Fra før finnes Nord-Europas største avispapirfabrikk her, og verdens største fabrikk for flytende biogass (Biokraft AS).  I tillegg tar Retura mot rivningsavfall som delvis brennes i Norske Skogs store forbrenningsovner. 

På fabrikkområdet er det tilgjengelig store mengder spillvarme fra avispapirfabrikken. Det er også store mengder med biorest fra Biokrafts produksjon. Dette er rikt på nitrogen og fosfor. 

Området har en rekke andre bedrifter og ressurser tilgjengelig. Kontakt formidles gjennom Fiborgtangen vekst. 

På Gråmyra næringsområde sør for Levanger sentrum står Sands eiendom foran en utvidelse på 46 dekar. Det ligger tett på eksisterende næringsområde på Gråmyra. Her er Arild Sand i Leiv Sand transport AS kontaktperson. 

Tett på E6 på Rinnleiret mellom Levanger og Verdal har Dragon eiendom 15 dekar næringsareal. Kontaktperson er Odd Einar Aarmo, tlf 402 83 096.

På Heir industriområde er det 13 dekar ledig næringsareal som er ferdig opparbeidet. Grunneier her er Magnar Heir, maheir@online.no, tlf 952 69 247

Helt sør i kommunen, i Vassmarka ved Åsen kommer det 90 dekar nytt næringsareal knyttet til halvkrysset nord for Åsen sentrum når ny E6 er ferdig i 2026/27. Dette er regulert til industri/kontor. Levanger kommune eier store deler av området.