Deling av landbrukseiendom

Deling betyr å endre fastsatte grenser til en eiendom.

Dette gjøres ved at den nye eiendommen, dersom det blir gitt tillatelse, får et nytt gård- og bruksnummer og nye grenser trekkes opp i matrikkelen. For landbrukseiendommer kreves det en tillatelse fra landbruksmyndigheten i kommunen før man kan søke om å opprette en ny matrikkelenhet.

Om det gis tillatelse til deling, er en skjønnsmessig vurdering som kommunen må ta. Tillatelse kan bli gitt på vilkår som kommunen stiller i vedtaket. Det kan gis samtykke til deling, når delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Hvis delingen medfører omdisponering av jordbruksareal (dyrka jord eller dyrkbar jord), må eier også søke om godkjenning for omdisponering. Det gis ikke godkjenning for deling, uten at det er gitt godkjenning til omdisponering av jordbruksarealene.

Slik søker du

Deling av landbrukseiendommer må behandles etter både jordloven og plan- og bygningsloven (PBL). Levanger kommune benytter et felles søknadsskjema for begge behandlingene. 

Søknadsskjema: Søknad om deling (DOCX, 68 kB) 

Lenke til landbruksdirektoratets sider om deling av landbrukseiendom

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Alle søknader blir behandlet fortløpende, men det må beregnes 1 – 2 måneders behandlingstid, litt etter om det er nødvendig med høringsrunde på 4 uker (ifb. med evt. dispensasjonssøknad etter PBL).

Fradeling av tun etter jordlovens § 12, hvor resteiendommen skal selges som tilleggsareal til en annen landbrukseiendom, skal behandles politisk og vedtas i Plan- og utviklingsutvalget (PU). Ettersom sakspapirene må klargjøres og sendes ut til politikerne på forhånd, vil det i praksis si at vi bør ha fått inn søknaden minimum 1 måned før aktuell møtedato i PU.

Mer informasjon finner du her: Deling - Landbruksdirektoratet