Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til våre innbyggere. 

Enheten er organisert som en del av Forvaltning helse og omsorg og har et overordnet ansvar for å ivareta våre innbyggeres rett til individuell plan, koordinator og barnekoordinator.  Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet har en sentral rolle i å tilrettelegge for god brukermedvirkning og helhetlig samhandling på tvers av sektorer og mellom ulike tjenestenivåer.

Les mer om individuell plan, koordinator og barnekoordinator her

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet om individuell plan og koordinator

Dersom du har spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med Koordinerende enhet eller forvaltningskontoret i kommunen. 

Kontaktinformasjon:

Systemansvarlig Koordinerende enhet,  Jon Reinertsen, tlf. 989 02 606 
Epost koordinerende.enhet@levanger.kommune.no

Forvaltning helse og omsorg, tlf. 740 52 987
Epost forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no
Forvaltning helse- og omsorg har telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1200 - 1400