Staup helsehus

Helsehuset har til sammen 44 døgnplasser, fordelt på 4 avdelinger. Dette er kommunale korttidsplasser og langtidsplasser for palliasjon , rehabilitering, behandling, utredning, avlastning og demens. Kommunens akutte døgnplasser er også lokalisert her.

I flotte omgivelser på Staup er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne gi et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere.

Helsehuset har til sammen 44 døgnplasser, fordelt på 4 avdelinger. Dette er kommunale korttidsplasser og langtidsplasser for palliasjon, rehabilitering, behandling, utredning, avlastning og demens. Kommunens akutte døgnplasser er også lokalisert her.

Levanger kommune har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever mestring i egen hverdag. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon. Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av helse og deltagelse.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et  satsingsområde er: "Levanger, en samskapende kommune"
Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. 

Med utgangspunkt kommuneplanens samfunnsdel og den enkelte innbyggers behov for oppfølging ønsker vi å bidra til å bidra til livskvalitet, verdighet og tilhørighet.


Innbyggerinvolvering eller personsentrert omsorg er sentral i tjenesten og som ansatt i vår avdeling vil du møte både utfordringer og muligheter.
 

Slik søker du

Du søker om opphold ved Staup helsehus ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

 

(Lenke til papirsøknad)

Papirsøknad sendes til: 

Levanger kommune 
Forvaltning helse og omsorg 
Postboks 130, 7601 Levanger 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester du skal få og målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosess.

Kontaktinformasjon: 
Avdelingsleder Elin C. Aas tlf. 920 76 940

Ansvarsvakt, tlf.: 474 89 952

Aktuelle lenker
https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/