Saksbehandling, klage og søknadsprosess

Forvaltning helse og omsorg er kommunen sitt kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester.  


Forvaltning helse og omsorg har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

I tillegg har avdelingen ansvar for å ta imot varsel ved innleggelse og utskrivelse fra sykehus, for personer som har, eller der en forventer å få behov for kommunale helse og omsorgstjenester ved utskrivelse. Dette skal være med på å sikre innbyggerne gode pasientforløp.  

​​​​​​Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

Du søker om helse- og omsorgstjenester i Levanger kommune ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er pr. i dag ett søknadskjema for helse- og omsorgstjenester og ett for kommunal bolig. 

 

Søknad om helse og omsorgstjenester

 

Søknad om leie av kommunal bolig

 

Hvem behandler søknaden? 

Forvaltningskontoret er kommunen sitt kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse- og omsorgstjenester. 

Forvaltningskontoret har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Slik søker du

 

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Levanger kommune. 

Søk helse- og omsorgstjenester

 

Saksbehandling

 

Aktuelle lenker

 

Pasient- og brukerombudet 

Lov om Pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift om en verdig eldreomsorg

Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem