Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en stønad til personer som utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hva er omsorgsstønad?

 

Omsorgsstønad kan gis til deg som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider jfr. rundskriv om omsorgslønn I-42/98 kap. 4

I rundskriv I 1998-42 som omhandler omsorgslønn står det at omsorgsarbeidet må ha et visst omfang for at det skal kunne regnes som særlig tyngende, og at det er flere faktorer det legges vekt på:  

 • Omfanget (timer pr. mnd.) og den fysiske og psykiske belastningen av arbeidet 
 • Om arbeidet skjer regelmessig eller periodevis 
 • Varigheten av omsorgsarbeidet 
 • Om søkeren har omsorgsplikt 
 • Om det er mye nattarbeid. 
 • Om søkeren har inntektstap. 

 

Antall timer du mottar godtgjøring for blir regnet ut i kartlegging sammen med saksbehandler ved forvaltning helse og omsorg. Dersom du mottar hjelpestønad fra NAV vil dette påvirke utregningen.

 

Hvordan søke? 

 

Du søker omsorgsstønad ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Papirsøknad sendes til: 

Levanger kommune 
Forvaltning helse og omsorg 
Postboks 130, 7601 Levanger 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Kjekt å vite omsorgsstønad 

 • Du får utbetalt omsorgsgodtgjøring månedlig
 • Omsorgsstønaden er en skattepliktig inntekt
 • Kommunen vil løpende vurdere om det kan settes inn andre tiltak for å avlaste omsorgsgiveren. Du får derfor godtgjøringen for en tidsavgrenset periode
 • Selv om du får omsorgsstønad, betraktes du ikke som kommunal arbeidstaker
 • Du har ikke rett på feriepenger eller sykepenger
 • Timesatsen blir bestemt av kommunestyret 
 • Hvis tjenestemottaker eller omsorgsyter i vedtaksperioden oppholder seg på institusjon vil det kunne gi fratrekk i innvilget omsorgsstønad. Med institusjon mener vi sykehus, sykehjem eller opptreningsinstitusjoner. Oppholdet må ha en varighet over 1 uke. Opphold på institusjon varsles forvaltning helse og omsorg.