Ansvarsgruppe

Hva er en ansvarsgruppe?
For å ha god informasjonsflyt mellom fagpersoner og instanser som er involvert ,  og samtidig sikre et forpliktende tverrfaglig samarbeid, oppretter koordinator som oftest en ansvarsgruppe som består av samarbeidspartnere rundt deg som tjenestemottaker. Du bestemmer selv hvem som skal delta i gruppen, og den bør ikke være for stor. Tema som er viktig for deg skal være førende når du og gruppen møtes. Det er koordinator som har ansvaret for å kalle inn til ansvarsgruppemøtene og lede disse, hvis ikke annet er avtalt. Ansvarsgruppe er ikke regulert i lov eller forskrift, og kan opprettes uavhengig av om det er laget en individuell plan eller ikke.

Ansvarsgruppemøter erstatter ikke øvrige samarbeidsmøter direkte mellom fagpersoner, instanser og deg tjenestemottaker/dine pårørende, men kan redusere behovet for antall møter da man har en felles arena for samhandling. Ansvarsgruppemøter holdes vanligvis 1-4 ganger året ut ifra behov. Hovedformålet med møtene er å sikre et oversiktlig helhetsbilde både for deg som tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og sørge for at samtlige trekker i samme retning for at du skal kunne nå målene som er viktig for deg.

Tema som ikke skal tas opp i ansvarsgruppemøter er følgende:

  • Misnøye med personell, manglende oppfølgning fra en instans (tas opp direkte med vedkommende, eventuelt leder)
  • Klage på tildeling av ressurser, vedtak eller lignede (følger ordinær klageadgang).
  • Opplæring/ veiledning i forhold til gjennomføring av konkrete tiltak (skal foregå i egne samarbeidsmøter)
  • Uklarheter eller uenigheter mellom faginstanser (må avklares i egne samarbeidsmøter)

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Forvaltning helse- og omsorg

Telefon: 74 05 29 87. Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1200 - 1400.

Epost: koordinerende.enhet@levanger.kommune.no