Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og som er helt avhengig av hjelp for å være uavhengig og aktiv i dagliglivet.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innen tidsrammer i kommunen sitt vedtak, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.

 

Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Du har rett til å få tjenestene dine organisert som BPA hvis du:

  • Har et omfattende behov for personlig assistanse, det vil si behov for minst 25 timer pr uke
  • Har et langvarig behov for personlig assistanse, det vil si at ditt behov er forventet å vare i mer enn 2 år
  • Er under 67 år
  • Eller du er over 67 år og har fått innvilget BPA før du fylte 67 år
  • BPA kan også tildeles som avlastningstiltak hvis du er forelder til barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Har du assistansebehov under 25 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan likevel vurdere om det er det beste for deg å få tjenestene organisert som BPA. 

 

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Du kan også kontakte Forvaltning helse og omsorg.

Søknadsskjema

 

(Lenke til papirsøknad)

 

Papirsøknad sendes til: 

Levanger kommune 
Forvaltning helse og omsorg 
Postboks 130, 7601 Levanger 

 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester du skal få og målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

Hva koster det?

 

Egenandeler praktisk bistand vederlag:

Egenandel, pratisk bistand

Egenandel, pratisk bistand
Hustandens nettoinntekt Sats - abonnement
Inntil 2 G / inntil kr. 237.240 Kr. 230,- pr mnd
2-3 G / kr. 237.241 – 355.680 Kr. 2.300,- pr. mnd.
3-4 G / kr. 355.681 – 474.480 Kr. 3.240,- pr. mnd.
4-5 G / kr. 474.481 – 593.100 Kr. 4.200,- pr. mnd.
Over 5 G / over kr. 593.101 Kr. 5.500,- pr. mnd.
Alternativ timesats Kr. 800,- pr. time for alle inntektsgrupper

 

1G = Grunnbeløp pr 01.05.2023 kr 118 620,-

Klage Link – klageadgang

Lovdata - klageadgang

Lover og retningslinjer

Lovdata og retningslinjer

 

Du kan lese mer om tjenesten her:

Brosjyrer - opplæringshåndbok BPA

 

Kontaktinformasjon

brukerstyrtpersonligassistent@levanger.kommune.no                       

forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no
Telefon:  74 05 29 87. Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1200 - 1400.