Spesialpedagogisk hjelp og andre tilretteleggingsbehov

Noen barn vil ha behov for støtte som går ut over barnehagens allmennpedagogiske tilbud. Dette kan være behov for spesialpedagogisk hjelp, tegnspråklig opplæring, tilrettelegging av barnehagetilbudet på grunn av nedsatt funksjonsevne eller behov for styrkning.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage, eller ikke. Formålet er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Det er kommunen som har ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Du som forelder kan kreve at kommunen undersøker om ditt barn har behov for dette. Du kan ta kontakt med Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen for mer hjelp og informasjon. 
PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne. PPT skal hjelpe, bistå og veilede barnehagene slik at alle barn med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del  i gode utviklings- og opplæringsprosesser. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfelle loven krever det.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (jf. Barnehageloven § 37). Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet.
I tilfeller der tilretteleggingen ikke kan gjøres innenfor barnehagens ordinære rammer, er det barnehagen som melder fra til kommunen hvilket hjelpebehov de trenger støtte til.

Barn som trenger tidlig hjelp og støtte 
Barnehagen kan søke om styrkning for enkeltbarn. Formålet med styrkning er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Styrkning skal gis til barnet i gruppe. 

Søknad om styrkning i barnehagen

Melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud