Søke på egenhånd

Noen byggetiltak kan du sende inn søknad om selv. Her er en veileder for hvordan du søker om byggetiltak på egenhånd.

1. Sjekk om du må sende inn byggesøknad 

Sjekk først om du må søke, og om du kan søke selv eller om ansvarlige foretak må søke for deg

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom 

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilken arealplan og hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Søk etter arealplaner

3. Sjekk beregnings- og måleregler 

Slik beregner du møne- og gesimshøyde (PDF, 24 kB) 

Slik beregner du grad av utnyttelse (PDF, 31 kB) 

4. Dokumentasjon til byggesøknaden

Dokumentasjon som skal følge med byggesøknaden

 • Søknadsskjema uten ansvarsrett
 • Nabovarsel, gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel (se pkt. 5). 
 • Et kort følgebrev / redegjørelse for tiltaket / tiltakene det søkes om. 
 • Situasjonskart: 
  • Tiltaket / bygningen må være tegnet inn på kartet, og det skal være lett for saksbehandler å se hva søknaden gjelder. 
  • Det må angis avstander fra tiltaket til nærmeste nabogrenser, til annen bebyggelse, til senterlinje veg, til vann- og avløpsledninger, og til ev. andre ledninger, reguleringslinjer, sjø, elv eller lignende.
  • Bestilling servicekontoret ved oppmøte eller epost servicekontoret@levanger.kommune.no
  • Kartportal kan også brukes til å lage et situasjonskart ved å tegne inn et tiltak på eiendommen din.
 • Tegninger - plan-, snitt- og fasadetegninger. 
  • Tegningene skal være fagmessig utført og målsatt. 
  • Plantegninger skal vise hele tiltaket med yttermål, planløsning med angivelse av bruk av rom, plassering av dører og vinduer, yttervegger med rett tykkelse og markering hvor snittegningene er tatt. Det skal være en plantegning for hver etasje.
  • Fasadetegningene skal vise tiltaket i sin helhet fra alle fasader/sider.
  • Snittegningene skal vise møne- og gesimshøyder, romhøyder, takvinkel, yttervegger og tak i riktig tykkelse, og terrenglinjer (nytt- og eksisterende terreng).
  • Det må legges ved beregning av bygningens bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA).  
  • Tegninger / vedlegg må navnsettes slik at de forklarer hva dokumentet inneholder, for eksempel "fasade nord" eller "1. etasje".
  • Tegningene blir lagret i kommunens arkiv, og benyttes senere bla ved meglerhenvendelser ved salg av eiendommer. Tegningene skal ha rette streker, og ikke være tegnet for hånd uten linjal.

Dokumentasjon som kan være nødvendig til byggesøknaden

 • Naboerklæringsskjema (PDF, 44 kB) - det må foreligge erklæring fra nabo med samtykke dersom et tiltak skal oppføres nærmere felles nabogrense enn det som er tillatt. 
 • Søknad om dispensasjon 
 • Uttalelser fra andre myndigheter. 
 • Dokumentasjon på grunnforhold, naturmangfold, flom og andre spesielle hensyn for den aktuelle eiendommen / området. 

Direktoratet for byggkvalitet sin side med skjemaer for byggesak: 

Søknadsskjemaer for byggesak

5. Varsle naboene dine 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine kommentarer (merknader) til deg. 

Dokumentasjon som må være med i nabovarselet:

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • kop av eventuelle merknader fra naboene
 • svar på nabomerknadene 
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet
 • Hvis det søkes om dispensasjon skal dette fremgå tydelig i nabovarselet

Naboliste kan bestilles ved henvendelse til servicekontoret (servicekontoret@levanger.kommune.no)

6. Send inn søknad

Søknaden kan sendes via e-post til: postmottak@levanger.kommune.no

Eller pr. post, evt. leveres fysisk i skranken på rådhuset.