Bygge, rive eller endre

Om du skal bygge, endre eller rive et tiltak på eiendommen din må du undersøke om du må søke om tillatelse hos kommunen.

Dette må du undersøke 

 

Arealplan for din eiendom 

Det er de vedtatte arealplanene på eiendommen som avgjør hva du kan bygge eller ikke. Planene du må forholde deg til er kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. 

 

  • Gjennom kommuneplanens arealdel vil det være satt rammer for utnyttelsen av din eiendom. I tillegg kan eiendommen være omfattet av reguleringsplaner som også kan sette begrensninger. 
  • Reguleringsplaner kan ha bestemmelser som er strengere enn de generelle reglene. Hvor mye du kan bygge på eiendommen din avhenger av hva planene tillater av utnyttelse og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. 

Søk etter arealplaner

 

Andre hensyn for området

Flom, fare for skred, naturmangfold, kulturminner, 100-meterbeltet fra sjø og vassdrag, byggegrense til veg og jernbane, vann- og avløpsledninger i grunnen er tema som du også må sjekke ut og beskrive i en søknad. 

 

Teknisk infrastruktur

Det må foreligge godkjent avkjørsel og løsning for vann- og avløp. 

 

Tiltak med og uten ansvarsrett 

 

Noen tiltak kan du søke om å få tillatelse av kommunen til å gjennomføre selv, andre tiltak må du ha hjelp av ansvarlige foretak til å søke om. Enkelte tiltak er unntatt søknadsplikt.

 

Nedenfor har vi listet opp en rekke tiltak med utdypning om det er: 

 

  • Søknadspliktig eller ikke

 

  • Om du kan søke selv

 

  • Om et ansvarlig foretak skal stå for søknad og ansvar