Slik kan du påvirke/si din mening

 Følg med på hva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. Si din mening om sakene, se møtekalender og saksdokumenter.

Ta kontakt for å fremme din mening

Du behøver ikke selv være folkevalgt for å fremme din mening om viktige saker. Som innbygger kan du kontakte politikerne for å fronte din sak. Det er mulig å ta direkte kontakt med de folkevalgte for å gjøre avtaler om møter.
Ordfører Anita Ravlo Sand legger også opp til jevnlige samtaler med Levangers innbyggere gjennom "Ordførerens time".

Du kan også påvirke ved å fremme innbyggerforslag

Innbyggerforslag innebærer at kommunens innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder der kommunen kan engasjere seg eller har beslutningsmyndighet. Formålet med innbyggerforslag er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden. 

På  minsak.no kan du lese mer og fremme innbyggerforslag elektronisk.

Du kan stille spørsmål til kommunestyret ved å benytte deg av "Åpen spørretime" 

Som innbygger i Levanger kommune kan du komme i kommunestyret for å kommunisere direkte med kommunestyret ved bruk av "Åpen spørretime"

Regler for "Åpen spørretime" i kommunestyret (pkt. 20 i reglement for kommunestyret): 

  1. Før kommunestyrets møte settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.
  2. Alle personer bosatt i Levanger kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
  3. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.
  4. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 onsdag i uken før møtedagen.
  5. Spørsmåla skal gjelde kommunale forhold. Det vil ikke bli behandlet spørsmål som er satt opp til behandling på samme møtes sakskart.
  6. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 innlegg på inntil 3 minutter mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.

Ellers kan du påvirke slik:


Har du spørsmål - ta kontakt