Klima

De menneskeskapte klimaendringene er en av de største globale utfordringene, og de virker inn på alle deler av samfunnet. Det er nødvendig og forventet at Levanger kommune bidrar til å nå både nasjonale klimamål og at kommunen setter seg egne mål for klima og energi.

Levanger kommunestyre vedtok i 2019 at vi lever i en klima- og miljøkrise. Kommunestyret har videre vedtatt at kommunen skal utarbeide klimabudsjett og føre klimaregnskap. Kommunen har vedtak om medlemskap i Klimapartnere Trøndelag og om å sertifisere kommunen som Miljøfyrtårn.

 

Mål og strategier

Levanger kommunes mål og strategier som omhandler klima og energi er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030. Videre ble strategien fulgt opp gjennom tiltak og oppdrag i Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Kommuneplanens samfunnsdel har følgende mål som omfatter klima:

Levanger skal være et lavutslippssamfunn som tar vare på naturmangfoldet og tilpasses klimaendringene.

I tillegg har planen en rekke strategier knyttet til klima og miljø som er førende for utvikling og drift.

 

Klimapartnere

Levanger kommune har vært medlem av Klimapartnere Trøndelag siden 2020.

Klimapartnere jobber for grønn næringsutvikling og omstilling i alle sektorer og samfunnsområder.

 

Klimaregnskap

Gjennom Klimapartnere får Levanger kommune utarbeidet klimaregnskap for egen virksomhet. Dette kan ses på Klimapartneres nettsider.

 

Klimabudsjett

Levanger kommunes klimabudsjett for 2022 er en integrert del av kommunens Handlings- og økonomiplan. Innarbeiding av klima- og miljømål og rapportering på disse i kommunens årshjul, innebærer et forsterket fokus på klima og miljø i hele organisasjonen.

 

Miljøfyrtårn

Kommunen skal gjennom miljøfyrtårnarbeidet jobbe systematisk med forbedring på klima og miljø og alle enheter/avdelinger skal ta del i dette arbeidet. Det skal settes mål, defineres tiltak og samles inn data for å måle effekten av tiltakene, og ut fra dette får kommunen verdifull innsikt i oppnådde resultater og statistikk. Målet for Levanger kommune er å stadig finne nye forbedringsmuligheter og bli gradvis grønnere.

Les mer om Miljøfyrtårn

 

Klimatilpasning

Et endret klima vil gi endrede forutsetninger for hvordan kommunen planlegges og driftes. Klimatilpasning innebærer både å iverksette tiltak for å hindre og/eller redusere skade, men også å utnytte mulighetene som endringene kan innebære. Det er viktig at klimatilpasningen er en sentral del av den helhetlige samfunnsutviklingen. 

Levanger kommune jobber aktivt med klimatilpasning og tar hensyn til dette i handlings- og økonomiplan.