Søke om tilskudd

Det finnes en rekke støtteordninger for deg som vil starte eller utvikle bedriften din. Her har vi samlet tilskuddsordninger for næringslivet som kommunen, fylkeskommunen eller staten kan bidra med. Før du søker anbefaler vi at du tar kontakt for å få veiledning. 

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Regionalt næringsfond for Levanger. 

Næringsfondet for Levanger kommune er nå søkbart. Det er tre søknadsfrister, 1. juni, 1. oktober og 1. februar. Søknaden sendes via regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke om støtte?

Fondet skal bidra til å styrke vedtatte satsingsområder i Levanger kommune og bygge opp under målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel. Næringsfondet skal også bidra til å forsterke utpekte satsingsområder i Innherred regionråds Strategi for næring på Innherred. 

Fondet skal prioritere prosjekt som er spennende og nytenkende innen teknologi, design, produksjon og forretningsmessige løsninger som dekker nye behov og markeder. Det kan gis støtte til bl.a. markedsføring, kompetanseutvikling, forretningsutvikling og produktutvikling. Videre skal ringvirkninger for næringslivet ha høyt fokus og synliggjøres både i søknad og i sluttrapport. 

Hvordan søke støtte?

Levanger og Verdal kommune har felles forvaltning av næringsfondet. Vedtektene (PDF, 70 kB) for næringsfondet i de to kommune er derfor likelydende.

Søknad om tilskudd skal gå via regionalforvaltning.no.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde, og veiledning rundt hvilke aktiviteter eller prosjekter det kan søkes støtte til. Alternativt ta kontakt med næringssjef Håkon Okkenhaug i kommunen, epost, telefon 93 20 22 20.  

Gå inn på Proneos hjemmeside for å booke møte.

 

Rapportering av prosjekt

Både rapportering og søknad om utbetaling skjer via www.regionalforvaltning.no

 

Prosjektregnskap 

For å motta prosjektstøtte fra Regionalt næringsfond Levanger og Verdal kreves at det føres prosjektregnskap hvor kun kostnader i forbindelse med prosjektet tas med. Prosjektregnskapet skal være sammenlignbart med det budsjettet som lå til grunn for søknaden.

For arbeidsinnsats fra eget personale som direkte arbeider på prosjektet, beregnes en timesats (som foruten direkte lønn dekker sosiale kostnader og felleskostnader (overhead) som f.eks. administrasjon, sekretærarbeid, husleie, lys, brensel etc.)

Timesatsen for personell beregnes til maksimalt å utgjøre 1 promille av fast årslønn. Maksimal timesats er kr 400,-.

Utstyr, direkte materialer og utlegg, assistanse fra egne avdelinger, laboratorier etc., skal avregnes etter faktisk kostpris og med en mengde som er forbrukt i prosjektet.

Om de påløpte kostnader

Tidskostnad (lønn og felleskostnader/overhead) skal spesifiseres for hver person på navn, timer og timesats dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Honorar til konsulenter/FoU-institusjon skal spesifiseres med navn på bedrift/institusjon.

Utstyr av betydning spesifiseres på gjenstand og beløp. Andre vesentlige direkte kostnader spesifiseres.

Del av totalkostnad som dekkes av egen organisasjon eller av andre offentlige og/eller private organisasjoner enn Regionalt næringsfond spesifiseres, slik at andelen fra Regionalt næringsfond fremkommer entydig til slutt.

Sluttrapportering

  • Regnskapsrapporten skal attesteres av regnskapsfører, ved prosjekter over kr 150 000 skal regnskapet attesteres av revisor.
  • Frister for rapportering er gitt i tilsagnsbrevet. Vedtekter legges ved tilsagnsbrevet.
  • Dersom kostnads-/fremdriftsplan ikke følges, skal det sammen med regnskapet redegjøres for vesentlige avvik.
  • Det kan bes om delutbetaling når halve prosjektkostnadene er forbrukt.


Regnskapsfører/Revisors kontroll skal minimum omfatte: 

  • Kontroll av timelister: Timesatser skal være overensstemmende med godkjent timesatser. Registrert forbruk skal ligge innenfor godkjent prosjektperiode.
  • Kontroll av utlegg: Regnskapsfører eller revisor skal kontrollere utlegg mot faktura.