Søke om tilskudd

Det finnes en rekke støtteordninger for deg som vil starte eller utvikle bedriften din. Her har vi samlet tilskuddsordninger for næringslivet som kommunen, fylkeskommunen eller staten kan bidra med. Før du søker anbefaler vi at du tar kontakt for å få veiledning. 

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal. 

Levanger kommune har fylt på næringsfondet med 536.000 kroner i mars 2023. Dette er utlyst med søknadsfrist 26. mai 2023. 

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktige for å styrke  arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Konkret kan det være markedsutvikling, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse.

Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Unntaksvis kan det bli innvilget inntil 75 prosent støtte. Bedriftens egenandel kan være dokumenterte brukte timer hos ansatte i tiltaket, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle, spesielt for å motvirke negative virkninger av korona-utbruddet. 
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med saksbehandler Tore Svartås i Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke tiltak man kan søke på. 


Gå inn på hjemmesiden for å booke møte: www.proneo.no


 

Rapportering av prosjekt

Både rapportering og søknad om utbetaling skjer via www.regionalforvaltning.no

 

Prosjektregnskap 

For å motta prosjektstøtte fra Regionalt næringsfond Levanger og Verdal kreves at det føres prosjektregnskap hvor kun kostnader i forbindelse med prosjektet tas med. Prosjektregnskapet skal være sammenlignbart med det budsjettet som lå til grunn for søknaden.

For arbeidsinnsats fra eget personale som direkte arbeider på prosjektet, beregnes en timesats (som foruten direkte lønn dekker sosiale kostnader og felleskostnader (overhead) som f.eks. administrasjon, sekretærarbeid, husleie, lys, brensel etc.)

Timesatsen for personell beregnes til maksimalt å utgjøre 1 promille av fast årslønn. Maksimal timesats er kr 400,-.

Utstyr, direkte materialer og utlegg, assistanse fra egne avdelinger, laboratorier etc., skal avregnes etter faktisk kostpris og med en mengde som er forbrukt i prosjektet.

Om de påløpte kostnader

Tidskostnad (lønn og felleskostnader/overhead) skal spesifiseres for hver person på navn, timer og timesats dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Honorar til konsulenter/FoU-institusjon skal spesifiseres med navn på bedrift/institusjon.

Utstyr av betydning spesifiseres på gjenstand og beløp. Andre vesentlige direkte kostnader spesifiseres.

Del av totalkostnad som dekkes av egen organisasjon eller av andre offentlige og/eller private organisasjoner enn Regionalt næringsfond spesifiseres, slik at andelen fra Regionalt næringsfond fremkommer entydig til slutt.

Sluttrapportering

  • Regnskapsrapporten skal attesteres av regnskapsfører, ved prosjekter over kr 150 000 skal regnskapet attesteres av revisor.
  • Frister for rapportering er gitt i tilsagnsbrevet. Vedtekter legges ved tilsagnsbrevet.
  • Dersom kostnads-/fremdriftsplan ikke følges, skal det sammen med regnskapet redegjøres for vesentlige avvik.
  • Det kan bes om delutbetaling når halve prosjektkostnadene er forbrukt.


Regnskapsfører/Revisors kontroll skal minimum omfatte: 

  • Kontroll av timelister: Timesatser skal være overensstemmende med godkjent timesatser. Registrert forbruk skal ligge innenfor godkjent prosjektperiode.
  • Kontroll av utlegg: Regnskapsfører eller revisor skal kontrollere utlegg mot faktura.