Regler for salg og skjenking

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket.

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Kontroll av salg- og skjenkesteder

Levanger kommune har avtale med AVARN Security om kontrollvirksomhet. 

Securitas skal foreta kontroller av både faste salgs- og skjenkesteder og steder som er gitt salgs- eller skjenkebevilling for en enkeltanledning/ambulerende skjenkebevilling. De skal også føre tilsyn med at detaljister overholder bestemmelser etter tobakkskadeloven.