Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket

Hvilke tilskuddsordninger kan jeg søke på?

 • Kulturlandskapstiltak

 • Biologisk mangfold (bl.a. fremmede arter)

 • Friluftsliv og tilgjengelighet

 • Kulturminner og kulturmiljøer

 • Forurensingstiltak

 • Avrenning til vann

 • Utslipp til luft

 • Plantevernmidler

Mer informasjon om ordningene finner du her: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – kommentarer til regelverk - Landbruksdirektoratet

Tiltak innenfor alle ordninger kan omsøkes, men i Levanger kommunes tiltaksstrategi/retningslinjer som utarbeides årlig, har disse tema høyeste prioritet:

 1. Avrenning til vann

 2. Biologisk mangfold

 3. Utslipp til luft

Tiltaksstrategi – Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (PDF, 250 kB)

Søknad må sendes kommunen for behandling/vedtak før arbeid med tiltaket starter.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID – porten. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Dette skal søknaden inneholde

 • Plan for tiltaket med kostnadsoverslag

 • Kart i målestokk 1:5000 (hvis det er relevant)

 • Bilder (hvis det er relevant)

 • Annen relevant informasjon

Hvem kan søke?

 • Foretak som oppfyller vilkår for produksjonstilskudd (PT) og avløsertilskudd (AVL) i jordbruket

 • Eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for PT og AVL

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni, men søknader behandles så lenge vi har tilskuddsmidler.

Tilskuddssats er mellom 35 og 70 % av godkjent kostnadsoverslag, avhengig av tema du søker på. Tilgjengelige midler kan påvirke hvor mye du får i tilskudd.