Produksjonstilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om.

Hvem kan søke?

Jordbruksforetaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. Før du fyller ut og leverer søknaden må du ha satt deg inn i regelverket som berører deg og din produksjon. Det er også lurt å lese om hva du skal registrere i søknaden, slik at du på forhånd kan finne frem informasjonen til utfyllingen.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Landbruksdirektoratet

Hvis du søker for første gang, avslutter produksjonen eller har brukerskifte anbefaler vi å ta kontakt med kommunen i god tid før søknadsfristen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist del 1 er 15. mars. Søknadsfrist del 2 er 15. oktober.

Husdyrprodusenter skal levere søknad både innen 15. mars (del 1) og innen 15. oktober (del 2).

Planteprodusenter skal bare levere søknad innen 15. oktober (del 2).

I tillegg kan enkelte opplysninger etterregistreres innen 10. januar året etter søknadsåret.

Når søknaden er levert, kan du endre opplysningene i søknaden fram til 29. mars (del 1) og 29. oktober (del 2). Dette gjør du ved å følge samme metode for innlogging og levering i Altinn som ved levering av søknad.

Vi minner om at dersom du skal gjøre inngrep i kulturlandskapet må dette forhåndsgodkjennes av kommunen. Eksempler på inngrep kan være

  • Oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark
  • Fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser
  • Oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer
  • Tiltak i utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven som ikke er i tråd med godkjent tiltaksplan
  • Planering av jordbruksarealer
  • Kanalisering og lukking av elver, bekker og grøfter
  • Sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Normal skjøtsel regnes ikke som inngrep.

Kommunen kan forhåndsgodkjenne inngrep når

  • Annet regelverk ikke er til hinder for det, og
  • Dersom det aktuelle inngrepet avhjelper betydelige driftsmessige ulemper for foretaket

Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil om du trenger forhåndsgodkjennelse.