Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Dette gjelder hvis du ønsker å dyrke til fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unyttet i over 30 år.

Hvem kan søke?

Grunneier og leietaker kan søke.

Slik søker du

Bruk skjema Søknad om godkjenning av plan for nydyrking for å søke. Mer informasjon og skjema finner du her: Søke om nydyrking - Landbruksdirektoratet

Obligatorisk vedlegg til søknaden er kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsarealet, atkomsten til arealet, eiendommen og området omkring. Plan for grøfting av arealet og beskrivelse av hvor stein/stubber skal deponeres må også være med.

Søknaden med vedlegg sendes til kommunen, på e-post eller i vanlig post. Husk å søke i god tid før du setter i gang, tillatelse må foreligge før tiltaket settes i gang.

Er nydyrkingstiltaket av ett litt større omfang må tiltaket konsekvensutredes. Utredningen må utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Omfatter tiltaket bakkeplanering, må dette også søkes om.

Når du er ferdig med nydyrkingen tar du kontakt med kommunen for å få arealet inn i gårdskart. Arealet kan godkjennes når det er sådd og har spiret. Det må være mulig å se at det kan tas en avling av arealet inneværende år. Endringer til gårdskart må være ferdig befart innen 1. august for å få de med på kommende søknadsomgang for produksjonstilskudd.