Husdyrgjødsel

Skal du bruke husdyrgjødsel i jordbruket stilles blant annet krav til lagring og til bruk av gjødsla.

Lagring

Krav til lagring omfatter

  • Plassering av anlegg og avstandskrav til vann for å hindre fare for forurensing
  • Krav til ulike lagertyper; blautgjødsellager skal ha tette konstruksjoner
  • Lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet slik at gjødsla kan lagres i minimum 8 måneder
  • Krav om lager for oppsamling av silopressaft

Spredning

Krav til spredning omfatter

  • Gjødselplan; ved bruk av husdyrgjødsel og andre organiske gjødselvarer skal foretaket ha gjødselplan
  • Spredetidspunkt; spredning er kun tillatt i tidsrommet 15. februar til 1. november og det er ikke tillatt å spre på snødekker eller frossen mark. Spredning uten nedmolding skal gjøres innen 1. september
  • Krav til spredeareal; husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal som er dyrka mark og annet areal (innmarksbeite)
  • Foretaket må disponere tilstrekkelig spredeareal, minimum 4 dekar fulldyrka jord pr. gjødseldyrenhet
  • Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam (se eget punkt under husdyrgjødsling og gjødsling)

Mer informasjon finner du her: Husdyrgjødsel og gjødsling - Landbruksdirektoratet