Gjødselplan

Disponerer du jordbruksareal med planteproduksjon og har rett til produksjonstilskudd må du ha en gjødslingsplan for å få utbetalt fullt tilskudd. Det samme gjelder dersom du skal søke om regionalt miljøtilskudd.

En gjødslingsplan er en plan for mengde, type og tidspunkt for tilføring av gjødsel til de ulike vekstene som dyrkes

Hva skal gjødslingsplanen inneholde?

Representative jordprøver som tas hvert 4. – 8. år

Kartskisse som viser skifteinndelingen

Hvert enkelt skifte skal ha opplysninger om

  • Antall dekar
  • Jordart og jordanalyse
  • Forgrøde
  • Årets vekst
  • Forventa avling
  • Gjødslingsbehov og gjødseltype

    Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om årlig gjødslingsplan. Foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform kan søke om å få godkjent gjødslingsplan for inntil 5 år.