Biorest/avløpsslam

Avfalls- og avløpsslambaserte gjødselvarer skal være registrert hos Mattilsynet før bruk. Dersom det er tvil om produktet er registrert, ta kontakt med mattilsynet. Bruker er ansvarlig for at bruk og lokal lagring er i henhold til regelverket. Mer informasjon om regelverket angående gjødselvarer finner du her: Veiledning til (mattilsynet.no)

 

Generelle bruksbegrensninger

Generelle bruksbegrensninger
Areal Kvalitetsklasse Mengde
Jordbruk- oprivate hager og perker 0 Etter agronomi
I 4 tonn TS per dekar og 10 år
II 2 tonn TS per dekar og 10 år
Grøntarealer 0-III 5 cm tykkelse blandes inn i jorda på bruksstedet

 

Avløpsslam skal ikke spres på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter, frukt og bær. Det skal heller ikke spres på eng eller brukes i gartnerier. Bruk på gjenlegg med høsting eller beiting neste sesong er tillatt. Etter spredning av avløpsslam, kan grønnsaker eller poteter ikke dyrkes de tre neste kalenderårene.

Det skal følge en varedeklarasjon med hver leveranse av gjødselvaren. Varedeklarasjonen skal blant annet inneholde opplysninger om varetype, råvarer, innhold av næringsstoffer, kvalitetsklasse og bruksbegrensninger. Varedeklarasjonen skal også gi anbefalinger om lagring og bruk av produktet.

Som hovedregel skal organiske gjødselvarer spres i vekstsesongen, mellom våronnstart og 1. september og fortrinnsvis om våren. Avløpsslam skal moldes ned straks og senest innen 18 timer. Bruker er ansvarlig for lokal lagring. Lokal lagring er definert som lagring på bruksstedet og skal lagres slik at det ikke er fare for avrenning til drikkevannskilder, vassdrag og sjø og ikke forårsake unødige luktulemper.

Bruker er ansvarlig for å melde om bruk av avløpsslam til kommunen. Bruk av slam skal meldes til kommunen senest innen to uker før bruker mottar slam for lokal lagring eller bruk. Meldeskjema: Meldeskjema for bruk av avløpsslam til kommunen (fil)

Mellomlagring av avløpsslam på sentralt lager behandles etter forurensningsloven og søknad om mellomlagring skal sendes Statsforvalteren i Trøndelag.