Drenering

Du kan søke tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

Obligatorisk vedlegg til søknaden er kart med grøfteskisse. Kartet skal vise omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedavløp, kummer og samle- og sugegrøfter. Områder med erosjonsproblemer eller tydelig overflateavrenning, verdifulle landskapselementer, naturmangfold og arkeologiske kulturminner skal også merkes av i kartet.

Søknad må være godkjent før tiltaket settes igang.

Du skal melde fra til kommunen når du starter dreneringsarbeidet, slik at kommunen kan føre tilsyn med arbeidet. For å få utbetalt tilskudd, må du sende inn en utbetalingsanmodning. Det gjør du ved å logge inn på søknaden din i Altinn og anmode om utbetaling av tilskudd. Du må dokumentere arbeidet som er gjort og sende inn endelig grøftekart. I tillegg skal du legge ved rapporteringsskjema fra Landbruksdirektoratet når du anmoder om å få utbetalt tilskudd. Rapporteringsskjema finner du her:
Obligatorisk vedlegg til digital utbetalingsanmodning (PDF, 194 kB) 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.