Bakkeplanering

Med bakkeplanering menes arbeid for å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal mer egnet for maskinell jordbruksdrift.

Du må søke om tillatelse til all planering med et omfang på mer enn 1 dekar.

Før du setter i gang med å planlegge planering skal du sende inn en forenklet søknad til kommunen. Søknaden skal inneholde

  • Kart som viser hvilke områder som vil bli berørt av planeringen

  • Viktige natur- og terrenginngrep

  • Bekkelukkinger og annet skal merkes av på kart

  • Høyde- og lengdeprofil

Kommunen avgjør på bakgrunn av den forenklede søknaden om planeringen krever tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 4.

Søknaden sendes: postmottak@levanger.kommune.no eller

Levanger kommune, boks 130, 7601 Levanger

Terrengendring kan være søknadsplikt etter flere lovverk

Tiltak med bakkeplanering medfører ofte terrengendringer, og dette kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Medfører tiltaket at dyrkede arealer tas i bruk til andre formål enn jordbruk, permanent eller midlertidig, må det også gis tillatelse til omdisponering etter jordloven.

Hvis bakkeplanering medfører nydyrking med opparbeiding av ny dyrket mark, kan tiltaket være søknadspliktig etter nydyrkingsforskriften.

Aktuelt regelverk og nyttige lenker

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 4. Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt - Lovdata

Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt - regjeringen.no

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Lovdata