Melkekvoter

En kvote er en rett til å produsere en gitt mengde melk, i løpet av en bestemt periode

Brukerskifte

Hvis et nytt foretak skal produsere melk på en eiendom, må det meldes brukerskifte til meieriet. Hvis du planlegger brukerskifte rundt 1. mars eller 1. oktober, må du gi beskjed til meieriet i god tid. Foretak som søker om produksjonstilskudd, skal være samme foretak som disponerer melkekvote på telledato for søknadsomgangen.

Omsetning av grunnkvote

Ved salg av grunnkvote må en bestemt andel av grunnkvoten selges til staten, mens den resterende mengden kan selges privat. Salg av grunnkvote må søkes om, det gjør du her: Salg av grunnkvote - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist er 1. august og vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar påfølgende år.

Kumelkkvote som er solgt til staten kan selges ut igjen til eiere av landbrukseiendommer som har grunnkvote ku fra før. Kjøp av grunnkvote fra staten kan søkes om her: Kjøp av grunnkvote fra staten - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist er 1. oktober.

Mer informasjon om melkekvoter finner du her: Melkekvoter - Landbruksdirektoratet