Levanger voksenopplæring

Levanger voksenopplæring er en skole for voksne innvandrere over 16 år som kommunen driver, og er en avdeling i Innvandrertjenesten i Levanger kommune.

Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig grunnskole for voksne der målet er å ta eksamen.  Det er ca. 130 elever fra ca. 25 land, og det blir snakket 15 forskjellige språk på skolen.

Skolen har en egen skoleavis, Nordlig Regnbue, som kommer ut som en del av avisa Innherred hver lørdag. Skolen har et nært samarbeid med flyktningtjenesten i kommunen.

Epost: levanger.voksenopplaring@levanger.kommune.no

Grunnskoleopplæring for voksne

Etter opplæringslovens § 4A-1 har de som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring rett til slik opplæring. For flere detaljer se lenke til opplæringsloven. Det er Levanger voksenopplæring som gir denne tjenesten.
Søknadsskjema.
Søknadsfrist: 15. mai

Spesialundervisning

Etter opplæringslovens § 4A-2 har voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning. Dette gjelder også ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og lese- og skrivevansker (LOGOS-testing).
Det er rektor ved Levanger voksenopplæring som fatter enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.

Søknad om hjelp til opplæring/oppfølging av teknisk utstyr til syn - ASK.