Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. august 2024 koster 100 prosent barnehageplass 2000 kroner.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostprisen kan variere fra barnehage til barnehage, avhengig av hva som er mat-tilbudet. Se den enkelte barnehages vedtekter.

Redusert foreldrebetaling:

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.
  • Du må søke for hvert barnehageår.
  • Ordningen gjelder både private og kommunale barnehager.
  • Du kan søke hele året, vedtaket gjelder fra den 1. i måneden etter at fullstendig søknad er levert.

Gratis kjernetid:

Er husholdningens inntekt lavere enn kr. 615 590,- og barnet er 2, 3,4 eller 5 år, har du også krav på gratis barnehage 20 timer i uka fra og med 1. august i det kalenderåret barnet fyller to år.  Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.
Barn med utsatt skolestart har samme rettighet.

Her søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Redusert pris for søsken

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. 

Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

  • 30 prosent prisreduksjon for det andre barnet
  •  For det tredje barnet og eventuelt flere barn er barnehageplassen gratis.

Aktuelle lenker:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)