Fosterhjem og beredskapshjem

Lov om barnevern  §§ 9-3 og 9-5 har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår.

Sist endret26.09.2022 09:59

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid.

 

Les mer om fosterhjem hos Bufdir 

 

Beredskapshjem

 

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til foreldre.

Les mer om beredskapshjem hos Bufdir

 

Tilsyn i fosterhjem

 

Det skal føres tilsyn med hvordan alle barn som flytter i fosterhjem eller i beredskapshjem har det. Derfor skal det opprettes tilsynspersoner jf. Lov om barnevern § 9-10 og forskrift om fosterhjem § 8.  

 

Rapport for tilsynspersoner finner du her

 

Timeliste besøkshjem/tilsynsperson/støttekontakt