Barnevernstjenesten

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling og helse får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår.

Tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og oppgaver og ansvar defineres gjennom Lov om barnevern.

Hvem får tjenesten?

Barnevernstjenesten hjelper barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon i alderen 0-18 år og deres familier som bor og oppholder seg i kommunen. Dersom den unge samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 25 år.

Hvem kan henvende seg?

Alle kan henvende seg til barnevernstjenesten på vegne av barn og unge, i tilfeller der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven.

Offentlig ansatte har plikt til å melde bekymring til barnevernstjenesten for barn der det foreligger en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller uttrykk. Barnevernstjenesten mottar mange bekymringsmeldinger hvor det er foreldrene selv som melder fra.

Hvordan jobber barneverntjenesten?

Slik jobber barnevernet

Familieråd

Barnevernstjenesten har bestemt at alle som er i kontakt med oss kan be om å få gjennomføre Familieråd. Familieråd kan brukes i alle faser av en barnevernssak - Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barnevennlig materiale og klageportal for barn og unge som er i kontakt med barneverntjenesten. 

Skjema for utskrift og utfylling:

Rapport fra tilsyn i fosterhjem 

Timeliste time/døgnliste oppdragstaker

Kjøreregning oppdragstaker