Søke med bruk av ansvarlig foretak

1. Sjekk planer og bestemmelser for eiendommen

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Søk etter arealplaner

2. Sjekk beregnings- og måleregler 

Slik beregner du møne- og gesimshøyde (PDF, 24 kB) 

Slik beregner du grad av utnyttelse (PDF, 31 kB) 

3. Dokumentasjon til byggesøknaden

Dokumentasjon som skal følge med byggesøknaden

 • Søknadsskjema med ansvarsrett
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Nabovarsel, gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel (se pkt. 4). 
 • Et kort følgebrev / redegjørelse for tiltaket / tiltakene det søkes om. 
 • Situasjonskart - skal være målsatt med relevante mål. 
  • Tiltaket / bygningen må være tegnet inn på kartet, og det skal være lett for saksbehandler å se hva søknaden gjelder. 
  • Bestilling servicekontoret ved oppmøte eller epost servicekontoret@levanger.kommune.no
  • Kartportal kan også brukes til å lage et situasjonskart ved å tegne inn et tiltak på eiendommen.
 • Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger. 
  • Tegningene skal ha rette streker, de skal for eksempel ikke være tegnet for hånd uten linjal.
  • Tegninger / vedlegg må navnsettes slik at de forklarer hva dokumentet inneholder, for eksempel "fasade nord" eller "1. etasje".
 • Erklæring om ansvarsrett 
 • Gjennomføringsplan

Dokumentasjon som kan være nødvendig til byggesøknaden

 • Naboerklæringsskjema (PDF, 44 kB) - det må foreligge erklæring fra nabo med samtykke dersom et tiltak skal oppføres nærmere felles nabogrense enn det som er tillatt. 
 • Søknad om dispensasjon 
 • Uttalelser fra andre myndigheter. 
 • Dokumentasjon på grunnforhold, naturmangfold, flom og andre spesielle hensyn for den aktuelle eiendommen / området. 

Direktoratet for byggkvalitet sin side med søknadsskjemaer for byggesak: 

Søknadsskjemaer for byggesak

4. Varsle aktuelle naboer, gjenboere og eventuelt offentlige instanser

Behandling av byggesøknader går fortere dersom dere har hentet inn uttalelser og varslet aktuelle naboer og offentlige/private instanser før dere sender inn byggesøknaden.

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. 

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine kommentarer (merknader) til deg. 

Dokumentasjon som må være med i nabovarselet:

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • kop av eventuelle merknader fra naboene
 • svar på nabomerknadene 
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet
 • Hvis det søkes om dispensasjon skal dette fremgå tydelig i nabovarselet

Naboliste kan bestilles ved henvendelse til servicekontoret (servicekontoret@levanger.kommune.no)

5. Send inn søknad

Søknaden kan sendes inn til kommunen på ulike måter

 • Via e-post til: postmottak@levanger.kommune.no
 • Pr. post eller leveres fysisk i skranken på rådhuset