Ser på muligheter for endring av vegstatus

Kommunestyret vil se på innsparingsmuligheter ved å omklassifisere kommunale veier til private.  

Illustrasjonsfoto.

I arbeidet med budsjettet for 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027, kommer det tydelig fram at kommunen har et omstillingsbehov, blant annet må det brukes mer penger på helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i årene som kommer.  

Kommunestyret har derfor bedt administrasjonen i Levanger kommune om å kartlegge muligheten for økonomisk gevinst ved å gjøre om kommunale veier til private veger.  
— Politikerne har gitt oss i oppdrag å utrede hvilke veger som kommer innenfor de vedtatte kriteriene før de eventuelt vedtas omklassifisert fra kommunal veg til privat veg. Den lista har vi nå lagt fram, sier Trude Marian Nøst, kommunalsjef samfunnsutvikling.

Sender ut brev til berørte

Før utredningen legges fram til politisk behandling i løpet av våren, skal grunneiere og hytteeiere som kan bli berørt av vedtaket få anledning til å uttale seg. Veger som er aktuelle for omklassifisering er de som har opptil 20 boenheter over forholdsvis lange vegstrekninger og som er forholdsmessig kostbare å drifte, og veger til hytteområder, heter det i vedtaket fra Formannskapet 31. januar i år.  
— De som har eiendom/hytte langs en veg som er innenfor kriteriene, vil motta brev om dette innen kort tid. Her står det mer om hva dette innebærer, videre saksgang og hvilke rettigheter man har som privatperson, utdyper Nøst.  

Dersom kommunestyret vedtar å omklassifisere kommunale veger, vil kommunen bistå med informasjon om hvordan veglag kan etableres. Kommunen vil også legge til rette for at grunneiere langs vegen får overta eiendomsretten til vegen der kommunen står som vegeier.

 

Kontaktinformasjon:
Svein Johan Kolstad, fagansvarlig samferdsel, park, parkering. Tlf. 911 12 375.
Håvard Heistad, enhetsleder teknisk. Tlf. 916 39 277.
Trude Nøst, kommunalsjef samfunnsutvikling. Tlf. 952 58 008.