Nyheter

Formannskapet i Levanger vedtok i sak 17/2023 i møte den 01.02.2023 å legge forslag til ny renovasjons- og slamforskrift ut på høring, med høringsfrist 20.03.2023.

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

På vegne av Normilk AS varsles det i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, om oppstart av privat detaljregulering for Normilk.

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

Det er fra flere innbyggere meldt om en økende mengder rotter, blant annet på Levangernesset. Dette representerer ingen direkte helsefare, men rotter kan forårsake betydelige skader på hus og hjem. Vi ønsker med dette å forhindre at problemet tiltar. 

Det vil ta få minutter å fylle ut skjemaet. Levanger kommune tilbyr månedlig fakturering av kommunale avgifter.