Regnskap 2023 – Levanger kommune

Regnskapet for Levanger kommune for 2023 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 30,7 mill. kroner. 

Illustrasjonsfoto.

Resultatet er noe bedre enn antatt etter 2. tertial, og på linje med hva som ble rapportert i kommunedirektørens orienteringsnotater i desember 2023 og februar 2024.

Hovedårsaken til avviket er i stor grad knyttet til økning i rettighetsbaserte tjenester. Lønns- og prisøkninger generelt og høye kostnader koblet til de gebyrlagte tjenestene, ga også negative avvik. 

Underskuddet gir et netto driftsresultat på – 1,5 prosent av driftsinntektene, mens vedtatt måltall er +1,5 prosent av driftsinntektene. Samlet er kommunens disposisjonsfond i 2023 svekket med 34,8 mill. kroner, noe som er 18,3 mill. kroner mer enn planlagt i revidert budsjett, slik at det ved årsslutt gjenstår 68,7 mill. kroner av disposisjonsfondet.

Resultatoversikt
Tall i 1000 kroner Regnskap 2023 Revidert budsjett Regnskap 2022
Sum driftsinntekter 2 113 284 2 024 670 1 995 855
Sum driftsutgifter 2 078 285 1 962 274 1 932 477
Brutto driftsresultat 34 998 62 396 63 378
Finansposter (renter/avdrag) -184 003 -196 522 -131 114
Motpost avskrivninger 118 287 117 400 117 332
Netto driftsresultat -30 718 -16 726 49 596
Netto driftsresultat i prosent -1,5 prosent -0,8 prosent 2,5 prosent

 

Det tas sikte på politisk behandling av regnskap og årsberetning i løpet av mai 2024.

 

Kontaktperson:
Arnstein Kjeldsen, økonomisjef i Levanger kommune. 
Telefon: 470 35 770. Epost: arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no