Skogbruksplan

Nye skogbruksplaner for Levanger og Frosta

Hvorfor ny skogbruksplan?

Skogbruksplaner er et godt hjelpemiddel for å hjelpe deg som skogeier til å ta de riktige valgene. I tillegg er
miljøregistreringene i planen en forutsetning for hogst på eiendommen.

Dagens skogbruksplaner i Levanger er fra 2007, mens planen i Frosta er fra år 2000. På denne tiden har det
skjedd mye i skogen og det er derfor behov for å få oppdatert planen. Regelverket som i stor grad styrer syklusen
på skogbruksplanlegging er skognæringens miljøsertifisering. Sertifiseringen sier at hvert 15. år skal
miljøregistreringene(nøkkelbiotoper/MIS-figurer) gjennomgås for å se om kvaliteten er god nok.
Det ble gjort for Levanger og Frosta sommeren 2021. Tømmerkjøperne ALLSKOG, SB skog og Nortømmer
konkluderte da med at kvaliteten ikke holder for en ny periode. 


Det betyr at en må bestille ny skogbruksplan med miljøregistreringer for å ha muligheten til å selge tømmer
i årene framover.

Utarbeidelse av skogbruksplan for Levanger og Frosta er en del av Statsforvalterens hovedplan for
skogbruksplanlegging. Prosjektet gjennomføres som en «fellestakst» noe som betyr at en styringsgruppe velger
tilbyder og at skogeierne kommunene får tilbud om skogbruksplan av valgt tilbyder. Styringsgruppen for
skogbruksplan har gjennomført en tilbudsinnhenting for å sikre best mulig pris på produktet til skogeierne.
Dette er et krav fra statsforvalteren som innvilger tilskudd. Igjennom tilbudsinnhentingen ble Glommen Mjøsen
skog er valgt som leverandør av skogbruksplan i prosjektet. De ble valgt på grunnlag av pris og tidsperspektiv
på gjennomføringen.

Glommen Mjøsen skog har nå sendt ut informasjonsmateriell til alle skogeiere som har over 50 daa produktiv
skog.
Bestilling skjer på nett eller via papirskjema.

Linker:
Info og bestilling av plan: Glommen-Mjøsen Skog

Facebook gruppe: Nye skogbruksplaner - Levanger og Frosta