Gravemelding gravetillatelse

 

Kommunen anbefaler at alle lednings- og kabeleierne kontaktes ved all graving. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på om det er kulturminner i graveområdet. Kontroll av dette inngår ikke i kommunens behandling.

Gravemeldingsskjema (PDF, 206 kB)

Skjema varslingsplan veg (PDF, 203 kB)
 

Krav om kommunalt godkjent gravemelding før gravingen igangsettes:

Ved graving som berører kommunal eiendom. Dette inkluderer:

  • Graving i kommunale veg-, torg- og grøntarealer
  • Graving i forbindelse med private vann- og avløpsledninger (=stikkledninger) knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett
  • Graving i forbindelse med kommunale hovedledninger
  • Ved graving som omfattes av plan- og bygningslovens § 20-1


Samarbeidskommunene har felles betingelser for graving som berører kommunale anlegg/eiendommer. Disse er gjengitt i kommunens behandlingsskjema for gravemelding som utleveres sammen med ferdig behandlet gravemelding.

Henvendelse til ledningseiere:

Telenor, NTE  og Steinkjer kommune
tlf 09146
fax 80 08 01 46
e-post: firmapost.geomatikk.no
web: www.gravemelding.no
  
Levanger kommune
tlf 74 05 25 00
e-post: gravemelding@levanger.kommune.no
web: Gravemelding Levanger kommune
 
 
Ved innlevering av gravemelding til kommunen benyttes alltid kommunenes felles gravemeldingsskjema. Det samme skjemaet kan med fordel også benyttes for innlevering av gravemelding til de andre lednings- og kabeleierne. For raskest mulig behandling anbefales det å bruke e-post.

Link til ledningsportalen gravemeldingstjeneste for kabelpåvisning

Kart påført graveområde skal alltid være vedlagt gravemeldingen.

 

 

----------------------------------
Levanger, kommunale karttjenester:

 Planregister

 Nettbutikk for kjøp av geografiske data og byggesakstjenester 

 
Opplysninger om de øvrige produktene finner du i vår nettbutikk.

Kontakt Oppmålingsenheten v/ Alf Roksvåg


Kjøp av kartdata i vektorformat
Bestilling av kartdata i sosi- eller dxf-format:

Høyder på objekter fra FKB-basene arealbruk, bane, bygg, bygningsmessige anlegg, ledning (ikke kommunenes egne VA-baser), naturinfo, veger og vann refererer seg til NN2000, mens høydekurvene refererer seg til NN54.

Område som du ønsker data over markeres i kartet du får opp. Dataene leveres elektronisk kort tid etter bestilling. Betaling skjer via Infoland.

Mer opplysninger kan fås ved henvendelse til Oppmålingsenheten v/ Alf Roksvåg


Googles kartløsning (nedenfor) inneholder en del feil i kartgrunnlaget, men dekker hele verden, er enklere i bruk (klikk +/- og dra i kartet) enn kommunens egen kartløsning, men sistnevnte har til gjengjeld nøyaktig kartgrunnlag, flere tema bl.a. eiendomsgrenser, muligheter for redigering i kartet og kobling til flyfoto

Klikk for Google Maps
Vis større kart