Vannmåler

Alle nye bygg og alle eksisterende som knyttes på ledningsanlegget, samt alle bygg som ikke hovedsakelig er boliger (gårdsbruk, næring), skal betale vann- og kloakkavgift etter målt forbruk. Vannmålerskjema sendes inn av rørlegger.  

 Dokument skjema montering vannmåler  (DOC, 155 kB)

 
Når eiendommen er tilkoblet kommunalt vann bestemmer kommunen: 

·         Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha 

·         Type, størrelse og plassering 

For avlesning av vannmåler ta kontakt med kommunen. 

Kontakt oss 

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler. 

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk. For eksisterende eiendom når den tilknyttes. Hvis dette ikke blir gjort, beregnes gebyr etter skjønn inntil måler er installert. 

Når det gjelder planlegging av installasjon vannmåler på eiendommer med flere leiligheter tenkt organisert som borettslag er det ønskelig at Levanger kommune, vann og avløp kontaktes.

Vannmåler er abonnentens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt. 

Vannmåler og installasjon betales av abonnenten. 

Abonnenten skal lese av vannmåler så nært fastsatt tidspunkt for avregning ( årsskifte ) som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist. 
Hvis ikke abonnenten leser av måleren, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette. 

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn. 
Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten omgående sørge for reparasjon eller installasjon av ny måler. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. 

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret. 
Kommunen kan gi pålegg om kontroll og reparasjon av måleren. Abonnenten dekker kostnadene ved kontrollen, men dersom den ved slik kontroll viser mindre avvik en 5 % , betales utgiften av kommunen. Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. 
Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling som blir beregnet fra det tidspunkt feilen antas å ha oppstått. 
Det er abonnentens ansvar at måleren til enhver tid måler riktig. Abonnenten har derfor ikke krav på tilbakebetaling dersom kontroll viser at måleren viser for høyt forbruk.