Park, drift og anlegg

Drift og anlegg er en ”utførerenhet”, største bestiller er Teknisk enhet, ved ledig kapasitet på mannskap og maskiner utføres også arbeid for andre enheter og private.

Hovedoppgaver vi utfører:

 • Drift/vedlikehold av kloakkledningsnett og 5 kloakkrenseanlegg og 65 kloakkpumpestasjoner

 • Drift/vedlikehold av vannledningsnett, 6 høydebasseng, 8 vannpumpestasjoner, damanlegg og 4 vannverk

 • Vannprøver av drikkevann, bekker og vassdrag

 • Sanering/utskifting av ledningsnett VA

 • Reparasjoner ved vannledningsbrudd

 • Sommer/vintervedlikehold av kommunale veger

 • Drift/vedlikehold av parker og grøntområder

 • Drift og vedlikehold av uteområdene på Staup

 • Beredskapsvakt hele året

 • Brøyting/strøing

 • Graving på alle kommunens kirkegårder

 • Salg av tjenester til entreprenører, dette gjelder spesialmaskiner som veghøvel og verkstedtjenester

 • Lagerhold for kommunalteknisk materiell

 • Verksteddrift