Nedgravde oljetanker

Fra og med 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Nedgravde oljetanker som ikke er konvertert til biobrensel, regnes som tatt ut av bruk og skal fjernes.

Formålet med forbudet er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger.

I Levanger kommune er det fortsatt mange nedgravde oljetanker. Tanker som ikke lenger er i bruk, skal graves opp.

En lekkasje kan bli svært kostbar og er tankeiers ansvar.

Slik fjerner du en oljetank

  • Før fjerning må tanken tømmes og renses. Dette bør gjøres av et firma som har kompetanse på tankrens.

  • Når tanken er tømt og renset, skal den graves opp og leveres til en godkjent avfallsmottak.

  • Påfyllings- og lufterør skal fjernes, flatklemmes eller plomberes før oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilfylling.

Send inn dokumentasjon

Du må levere dokumentasjon på at tanken er renset, gravd opp og levert til godkjent avfallsmottak. 

Dokumentasjon kan være:

  • Kvittering eller rapport fra entreprenør

  • Bilder av graveprosessen

  • Gassfri-sertifikat

  • Kvittering fra godkjent avfallsmottak

  • Tilstandskontrollskjema

I mange tilfeller vil firmaet som har utført arbeidet sende inn dokumentasjon, men det er du som eier oljetanken som ansvarlig for at dette blir gjort.

 

Søke om å la tanken ligge

Du kan søke om å få tillatelse til at tanken bli liggende, om den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon. I noen få tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tankens plassering og utfordringene med å grave den opp. Med søknaden må du legge ved beskrivende bilder som viser hvor tank, samt påfyllings- og lufterør er plassert. Du kan også legge ved byggetegninger, eller annen dokumentasjon som viser at tanken ligger i konflikt med bygningsmasse, dersom du har dette. Dersom vi ser at søknaden er mangelfull vil vi be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel ytterligere bilder, kostnadsoverslag på fjerning etc.

Søknaden skal sendes til Levanger kommune på postmottak@levanger.kommune.no eller til Levanger kommune, Boks 130, 7601 Levanger.

Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge, er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje.

Lekkasje fra oljetank

Ved lekkasje fra oljetanken skal du ringe Brann og redning på telefon 110.

Relevante lover og forskrifter:

Forskrift om nedgravde oljetanker, Levanger kommune

Forurensningsforskriften kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker