Forurenset grunn

Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der man kan anta eller mistenke at grunnen er forurenset? Hvis det er mistanke om dette, må grunnen undersøkes nærmere. Ut fra stedets historie og tidligere aktivitet kan man danne seg et bilde av sannsynlighet og omfang av en eventuell forurensning. Ansvaret ligger på tiltakshaveren, som kan være grunneier, entreprenør eller utbygger.

Hvor er det vanligst å finne forurenset grunn?

  • områder hvor det har vært industrivirksomhet

  • områder med utfyllinger eller tilkjørte forurensede masser

  • byjord (jord i byene er brukt og gjenbrukt mange ganger og man kan gjerne finne bygningsrester, brannrester, husholdnings- og industriavfall m.m. i massene).

  • tidligere avfallsdeponier

  • branntomter

Dersom det viser seg at grunnen er forurenset, må tiltakshaver lage en plan for hvordan forurensningen skal håndteres.  Denne tiltaksplanen må utformes i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplanen må godkjennes av Levanger kommune før tiltaket kan settes i gang.

Miljødirektoratet har samlet informasjon fra kartlegging og registrering av forurensningssaker som myndighetene kjenner til. Denne informasjonen finner du på nettstedet grunnforurensning.miljodirektoratet.no

Relevante lover og forskrifter

Forurensningsforskriften kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2