Stiftelser og legater i Levanger

En stiftelse blir opprettet ved at et pengebeløp eller en annen formuesverdi gis som gave eller testamenteres til et bestemt formål. Noen stiftelser er store næringsdrivende stiftelser med ansatte, mens andre er legat som deler ut mindre årlige pengebeløp. Formålet kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanning, eller økonomisk art.

Einar Borgsøs stiftelse
Formål: Å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri mv. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis i tidligere Frol kommune. Stiftelsen skal også kunne gi støtte til utdannelse til ungdom som vil skaffe seg en arbeidsplass i kommunen og bosette seg der.

Ole Sandsørs fond til alders- og sykehjem på Ytterøy
Formål: Fondet skal brukes til inventar og utstyr på alders- og sykehjemmet utover den standard som eieren av institusjonen plikter til enhver tid å holde etter lover og forskrifter.

Ole Sandsørs legat
Formål: Å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler og som bor innen Ytterøys tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.

Felleslegat til utdanningsformål for ungdom fra Levanger kommune
Formål: Å gi økonomisk støtte til ungdom fra Levanger kommune som tar videregående- og/eller høyere utdanning, hvor hovedvekt legges på kunst- og håndverk, lærergjerning, landbruk og teknisk utdanning.

Felleslegat for syke, funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte fra Levanger kommune
Formål: Å gi økonomisk støtte til syke, funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte fra Levanger kommune. Tildeling kan også skje til organisasjoner og institusjoner som arbeider til beste for personer som nevnt foran.

 

Utdeling av legatmidler
Styret for stiftelsen/legatet fordeler midler en gang pr. år etter vurdering av innkomne søknader.

Søknad
Søknadsfrist annonseres. Sist annonserte søknadsfrist: 25. oktober 2022
Søknadsskjema legatmidler  (PDF, 13 kB) - eller du kan søke på eget ark.

Søknad sendes: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller postmottak@levanger.kommune.no  

Kontaktperson: Hege Granaune, tlf. 47 79 79 42