Digihjelpen

Datahjelp for vettskremte.......

Vi holder til i Rådhuset, Levanger 1. etasje ved servicekontoret. Her kan du komme innom på drop-in time eller etter avtale.

Vi veileder «en til en» i skjermede lokaler.


Digihjelpa er et kommunalt veiledningstilbud som skal bidra med å heve den grunnleggende digitale kompetansen til innbyggerne.  

Prosjektet finansieres av tilskudd fra KDM (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og skjønnsmidler fra fylkesmannen.

Tilbudet skal være et fast GRATIS lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester for å kunne fungere i dagens digitale samfunn. Data og internett blir stadig viktigere for å benytte offentlige tjenester.

Når flere blir selvhjulpne, vil en kunne bruke dagens ressurser på de som har behov for bistand.

Gevinsten vil være at innbyggerne tar informerte valg basert på god og tilgjengelig informasjon. At de bedre ivaretar sine plikter og rettigheter i samfunnet.

Får en sikrere kommunikasjon med offentlige etater og håndterer sensitiv informasjon bedre.

Opplever kortere ventetid hos kommunal og statlig forvaltning når de kan benytte digitale løsninger.

Innbyggerne vil også få en bedre forutsetning for å ta i bruk helse- og velferdsteknologi.

Opplever mestringsfølelse i det digitale samfunnet.

Benytter digitale tjenester på nett, søker etter tjenester og skaffer seg innsyn og informasjon om egen sak – og kommuniserer med det offentlige på nett. 

Stortingsmeldingen digital agenda for Norge har satt som mål at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.