Vigsel – vielse – bryllup - giftemål

Levanger  kommune har vigselsrett, og kan dermed vie ektepar. Det er ordfører, varaordfører, utvalgte folkevalgte, kommunedirektør og kommunalsjefer som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Dokumenter
Før dere kan gifte dere må dere fylle ut:

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring
  • Erklæring om skifte

Alle disse skjemaene finner du hos Skatteetaten.

Ferdig utfylte skjemaer sendes samlet til folkeregisteret. 

Når Skatteetaten finner at alt er i orden, så vil dere motta en «Prøvingsattest». Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til Skatteetaten

 

Hvordan bestille tid for vigsel?

Tid for vigsel bestiller dere via skjema, eventuelt ved henvendelse kommunen: kontaktinfo.
NB! Prøvingsattest og kopi av legitimasjon legges ved bestillingen.
 
Prøvingsattest
Skjemaet må fylles ut og leveres før dere gifter dere. Prøvingsattest er nå gyldig uten stempel og signatur. Attesten kan sendes vigsler direkte fra Altinn.

Skal prøvingsattesten ettersendes brukes  skjema

Vigslere
I Levanger kommune er følgende gitt vigselrett: ordfører Anita R. Sand, varaordfører Nina Bakken Bye, kommunedirektør Peter Ardon, kommunalsjef Trude Marian Nøst, kommunalsjef Kristin Bratseth, kommunalsjef Marit Elisabeth Aksnes, folkevalgt Tone Wanderås, folkevalgt Lars Erik Ertsås, folkevalgt Andreas J. Hjelmstad

Tidspunkt/sted
Vigsler kan finne sted i Levanger rådhus på ordinære ukedager kl. 9-15.
Lokaler for vigsler vil primært være Levanger rådhus i eget seremonirom i 1. etasje. Dersom det ønskes vigsel utenom normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, kan det fremsettes som et ønske i bestillingsskjemaet

Pris
Kommunale vigsler i Levanger skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og for innbyggere fra andre kommuner. Ønskes det mer ut over selve vielsesritualet så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv.

Fremmøte
Paret med følge må møte opp 15 minutter før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og gyldig legitimasjon (pass/førerkort) før seremonien starter.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk
Vigselen foregår på norsk.

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk. Dette må avtales på forhånd.

Seremonien
Seremonien tar cirka 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. 

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Beskjed om dette må gis til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag
Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dette oppgis i bestillingen. Nødvendig utstyr til dette må ordnes av brudeparet selv.

Fotografering
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Parkering
Det er tilgang på parkeringsplasser på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser i nær tilknytning til rådhuset. 

Kontaktinformasjon
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Telefon: 74 05 25 00 
Besøksadresse: Levanger rådhus v/servickontoret, Håkon den Godes gt. 30, 7600 Levanger

Lenker:

*****************
 Tekst i vigselsformularet (leses opp under vielsen)

Form in other languages

Kjære brudepar
-Navnet på brudeparet

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar.
Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer:
Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:
(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret)
Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen)
Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren):
Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten.