Byutviklingsverksted i Trehusbyen Levanger 29. og 30. august 2023

Hvordan kan historie, kultur, kulturmiljø og innbyggere være ressurser for attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling?

Byutviklingsverkstedet i Trehusbyen Levanger er et årlig arrangement og en møteplass for dialog og debatt om hvordan vi sammen med våre innbyggere kan nå målet om attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. Her vil kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere gi oss faglig påfyll, perspektiver og eksempler som kan hjelpe oss i arbeidet. 

Utvikling av attraktive byer og steder har gjennom flere år vært et viktig tema i samarbeidet mellom kommunene på Innherred, blant annet gjennom prosjektene Attractive Nordic Towns, ByLab i Innherredsbyene og Innherredsbyen.  Våre små og mellomstore byer og bygder har mange av de samme utfordringene og mulighetene. Vi har også unike ressurser hver for oss, som gjennom samarbeid og samskaping gir grunnlag for en attraktiv og bærekraftig region.

Kulturmiljøer løftes i stadig større grad fram som ressurser for verdiskaping, reiseliv, folkehelse og miljøvern. De er viktige for å oppnå klima- og miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Gjennom prosjektet "Kulturarv og kulturmiljø som ressurs for attraktiv og bærekraftig utvikling" ønsker kommunene i Innherred Regionråd å øke kunnskapen om hvordan opplevelsesverdien av våre kulturmiljøer kan bidra til økt verdiskaping, næringsutvikling, gode lokalsamfunn og et styrket regionalt samarbeid.

Økt fokus på "Vern gjennom bruk", gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og sirkulærøkonomi er viktige bidrag i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. I stedet for å rive og bygge nytt utfordres vi til ombruk eller gjenbruk av bygninger og materialer.

Våre innbyggere forteller at de er opptatte av gode hverdagsreiser, inkluderende møteplasser og nærhet til butikk og skole. Kompakt byutvikling som tar utgangspunkt i stedets særpreg og identitet gjennom fortetning med kvalitet, kan bidra til å gjøre våre byer og bygder mer inkluderende og levende.

Reel innbyggerinvolvering der også de unges stemmer teller, er viktig for utviklingen av gode by- og bygdesamfunn. Ved å koble sammen aktører som tar i bruk ulike ressurser, slik at de spiller på lag, bygger vi felles kraft.

Vi ønsker alle som har en rolle i by- og stedsutviklingen, blant annet politikere, gårdeiere, innbyggere, frivillighet, næringsliv, planleggere, samt regionalt og nasjonalt forvaltningsnivå

VELKOMMEN TIL INSPIRERENDE DAGER I TREHUSBYEN LEVANGER!