Søknadspapirer, nabovarsel og saksbehandling

Søknad om utslipp 

Før bygging av nytt anlegg eller oppgradering av eksisterende kan igangsettes skal det foreligge tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften og tillatelse til bygging av avløpsanlegget etter plan- og bygningsloven. Dette behandles sammen. 

Det betyr at du som anleggseier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har inntil seks ukers saksbehandlingstid. Søknaden vil ikke bli behandlet før komplett søknad med tilhørende vedlegg er mottatt hos oss.

Veiledning til søker finnes her (PDF, 335 kB)

Søknadsskjema, vedlegg og nabovarsel

1. Søknadsskjema  (PDF, 2 MB)

2. Tegninger målsatt og fagmessig utført som viser anlegget som skal bygges. 

3. Prosjekteringsgrunnlag (sikteprøve, infiltrasjonstest, produktbeskrivelse, beregninger, oppbygning av anlegget).

4. Situasjonskart som viser plassering av det som skal bygges. 

5. Uttalelse fra Innherred renovasjon som bekrefter at atkomst for slamtømming er mulig.

6. Nabovarsel, opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel

7. Erklæring om ansvarsrett 

8. Gjennomføringsplan 

9. Relevante vedlegg: 

Det skal betales gebyr for behandling av søknader.

Gebyrregulativet - utslipp

Ved etablering av små avløpsanlegg, setter plan- og bygningsloven krav til ansvarlige aktører. Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende er viktig, da firmaer som mangler kompetanse og driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg kan få alvorlige feil og mangler.

Ferdigattest 

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, skal ansvarlig søker sende inn søknad om ferdigattest. 

For at vi kan gi ferdigattest, må det sendes inn vedlegg som dokumenterer at vilkårene i utslippstillatelsen er oppfylt. 

NB! Avløpsanlegget regnes ikke som godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen.