Krav til ulike typer avløpsanlegg

På nettsidene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) finner du informasjon om mindre avløpsanlegg.

Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad. Avvik fra disse skal oppgis.

Listen under er presiseringer og tilleggskrav til fagkyndige firma som skal prosjektere nye anlegg, eller gjøre tilstandsvurdering av eksisterende anlegg.

Ulike typer avløpsanlegg