Nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt

Nyttig å vite før du søker om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten 

Eiendomsskatten kan i medhold av eiendomsskattelova § 28 nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for eiendomsskatt.  

I behandlingen av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer kan tas med i vurderingen: inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi. 

Skatten kan nedsettes eller ettergis helt eller delvis. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Formannskapet behandler eventuelle søknader. 

Husk! 

Du må legge ved kopi av siste tilgjengelige likning sammen med søknaden. Informasjonen i søknaden skal være oppdatert for søknadstidspunktet. Eiere av borettslagsleiligheter må også legge ved dokumentasjon på sin andel av borettslagets innbetalte eiendomsskatt. Du kan også legge ved annen dokumentasjon som du mener er relevant for søknaden 

Slik søker du 

Søknad om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt