Personvernombud

Levanger kommune personvernombud

Datatilsynets personvernombud

Siden Levanger kommune er en offentlig myndighet, har vi opprettet et eget personvernombud i virksomheten.  Vårt personvernombud er Eva Kristin Lian

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger. En dedikert person, som både skal kunne opptre i uavhengighet og som er faglig kompetent, øker sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette vil komme til nytte for både virksomhet selv og de som virksomheten behandler personopplysninger om.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelser av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer altså i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt.

Les mer om personvernombudsordningen

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om kommunens egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av kommunen. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med personvernombudet.

Kontakt vårt ombud på epost: Personvernombudet@levanger.kommune.no  

Dersom du skal sende henvendelsen per post, er adressen:

Levanger kommune

Personvernombudet
Postboks 130
7601 Levanger

Merk konvolutten "Levanger kommunes personvernombud"

Henvendelser som ikke skal til personvernombudet

Personvernombudet svarer verken på generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Levanger kommune. Datatilsynets veiledningstjeneste besvarer denne type henvendelser.