Fakta om Levanger

Visjon

Kommunestyret vedtok 16. desember 2020 Levanger kommune sin nye visjon: Triveligst i Trøndelag

Visjonen skal gi retning for tjenesteyting, organisasjonsutvikling, samfunnsutvikling og forvaltning.

Kommunestyret oppfordrer næringslivet og frivillige lag og foreninger til å ta visjonen aktivt i bruk for sin virksomhet og aktivitet.

 

Fakta om Levanger kommune

Antall innbyggere: 
Kommunen har hatt en jevn vekst i folketallet de siste 40 årene: 

Befolkningstabeller

Areal:
Av kommunens totale areal på 646 km2 er 610 km2 er landareal. Jordbruksarealet er på 138 km2 og det er 250 km2 produktivt skogsareal. Videre er det 35 km2 ferskvann.

Avstanden fra bysenteret til Trondheim er 8 mil, og fra Trondheim lufthavn Værnes er avstanden i underkant av 5 mil. Både jernbane og E6 går gjennom kommunen.

Kommunesenter:
Kommunesenteret Levanger by ligger ved Trondheimsfjorden og er omgitt av fruktbare, brede bygder, samt fjellområder.

Større tettsteder:

 • Ekne
 • Markabygda
 • Mule
 • Okkenhaug
 • Skogn
 • Ytterøy
 • Åsen

Viktigste næringsveier:

Handel- og servicenæring, landbruk og industri.

Høyeste fjell:  

Hårskallen 735 m.o.h 

Største innsjøer (km2):

 1. Movatnet 6,880
 2. Hoklingen 6,170
 3. Hammervatnet 5,960
 4. Byavatnet 2,310
 5. Tomtvatnet 2,041
 6. Håvatnet 1,820
 7. Grønningen 1,520
 8. Sønningen 0,878
 9. Nesvatnet 0,695
 10. Langåsdammen 0,599

 

Historie:

Levanger kommune slik vi kjenner den i dag ble til etter kommunesammenslutninger i 1962 og 1964. Levanger by ble grunnlagt som markedsplass på grunn av beliggenheten ved Trondheimsfjorden og ferdselsveg over til Sverige.

Navnet på den nye herredskommune som ved kgl. res. av 17. februar 1961 ble vedtatt opprettet ved sammenslutning av Levanger bykommune og Skogn, Frol og Åsen herredskommuner ble fastsatt til Levanger. Senere ble også Ytterøy tilsluttet.

Med virkning fra 1. januar 1997 ble Levanger bykommune.

Levanger markerte 1000-års jubileum i 2011.

Levanger er en gammel markedsplass som hadde stor handel allerede i middelalderen. 18. mai 1836 fikk kjøpstaden bystatus. Denne forsvant med kommunesammenslåingen i 1962, men ble tatt tilbake 1. januar 1997, se sak i kommunestyret 125/96 (kommunenummeret er fremdeles 1719).

Byen ligger ved innløpet til Eidsbotn, et to tusen dekar stort fjordbasseng der tidevannet strømmer ut og inn gjennom Levangersundet der havna ligger. Havna er isfri og ligger i le for vær og vind.

Det er stor variasjon i landskapstyper fra sjø og kyst til skog-, myr- og snaufjellsområder.

Blant kommunens ca. 30 industribedrifter er Norske Skog med sine 650 årsverk den største. Bedriften er av verdens fremste innen papirproduksjon og ligger i tettstedet Skogn. ca. 10 km sør for byen. Kommunen har et variert næringsliv med mindre og mellomstore virksomheter, ikke minst innen næringsmiddel og teknologi.

Sykehuset Levanger (helse Nord-Trøndelag HF) er den største enkeltarbeidsplassen i kommunen med ca. 1000 årsverk.

Levanger er landets tredje største landbrukskommune.
 
Levanger er kjent som skoleby. Her finnes en aktiv og godt utbygd grunnskole, videregående skole (Levanger videregående skole), folkehøgskole (Skogn Folkehøgskole), universitet med bl.a. lærerutdanning og sykepleieutdanning (Nord universitet) lokalisert på Røstad.

Det er ca. 2000 studenter ved Nord universitet sine avdelinger i Levanger. Studentene er en viktig del av bybildet og gir grunnlag for et rikt uteliv i kommunen. Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag har sitt hovedsete i Levanger.

Trønderhallen på Røstad er en flerbrukshall med svømmehall som åpnet i 2011.  Trønderhallen er et viktig treffpunkt mellom høgskole, kommune, idrett og publikum og blir sett på som en viktig satsing for god folkehelse.

Levanger har lange handelstradisjoner. Disse blir bl.a. ivaretatt ved den tradisjonsrike "Marsimartnan" i månedsskiftet februar/mars og Levangermartnan i juli/august.

Kommunen har i dag et bredt og allsidig utvalg av handels- og servicebedrifter innen alle bransjer. Bank, forsikring, forretningsmessig tjenesteyting, hotell og restauranter mv. Dette gir både tilreisende og befolkning et servicenivå på høyde med større byer. I tillegg til den rike handelen i byen og tettstedene ligger kjøpesenteret Magneten ved innkjøringen til byen fra sør.

Lag og organisasjoner er drivkreftene i et rikt kulturliv. Kommunen har flere samfunnshus med stor aktivitet. Kulturhuset Festiviteten fungerer som byens kulturscene og har som mål å huse både frivillighet, næringsliv, artister og kunstnere. Levanger har en rik flora av idrettsanlegg, bl.a. fotball-/friidrettsanlegg, idrettshaller, sandvolleyballbaner, tennisbaner, lysløyper, alpinanlegg, svømmehaller og travbane.

I Levanger har du gode muligheter for friluftsliv i uberørt natur som strekker seg fra sjø til fjell, og gjennom organisert aktivitet.

Levanger er en attraktiv kommune å bo i, og legger stor vekt på å ha rik tilgang på byggeklare tomter i alle deler av kommunen.

Trolig er det Sundet/Eidsbotn som har gitt navnet til markedsplassen/byen. Lifanger - "den lune fjorden" gav gode havnemuligheter. På den flate elveøra var det lett å dra opp båtene og reise telt eller boder for å drive handel.

Her hvor sjø og land møttes satte trøndere, jämter og nordlendinger hverandre stevne for å bytte varer.  Levanger ble derfor grunnlagt ved innløpet til Eidsbotn.

Allerede på 1000- tallet fantes det en mindre hussamling i Levanger. Stedet utviklet seg og etter hvert kom det mer bebyggelse langs Sundet.

Levanger ble kjøpstad i 1836 og det ble behov for mer bebyggelse i tettstedet.

I 1846 ble store deler av tettstedet lagt i ruin i en brann. Etter brannen ble byen bygget opp etter en byplan utarbeidet av Sejersted. Han hadde for øvrig startet sitt planarbeid noen år før brannen.

Fra denne perioden og fram til i dag kan byutviklingen deles inn i følgende 5 tidsepoker:

1. 1846 – 1940: Utvikling og stabilisering av den historiske bykjernen med tilknytting til sjøen.
2. 1940 – 1965: Moderniseringsperiode
3. 1965 – 1985: Vektlegging av det funksjonelle, økt biltrafikk, færre innbyggere i bykjernen og etablering av næringsarealer i utkanten av sentrum. Tilknytting til sjøen blir redusert.
4. 1985 – 1990: E6 lagt utenom sentrum, økonomisk nedgang og mange forretninger legges ned i sentrum. Nytt kjøpesenter på Moan, idrettspark og campingplass.
5. 1990 – 2001: Miljøvennlig utvikling i sentrum. Ledige lokaler gjøres om til boliger. Store fortettingsprosjekter gjennomføres. Nærhet til sjøen/ Sundet blir igjen viktig.

Levanger havn har vært i bruk siden middelalderen. I 1833 ble det dannet en havnekomité, og Levanger havnevesen ble stiftet i 1895. Levanger havn er nå en del av Trondheim havn.
 
Havneområdet er under utvikling. Målet er å ivareta området sitt unike beliggenhet og kvalitet. Det planlegges å endre havneområdet fra et tradisjonelt industriområde til et område med godt bo- og oppvekstmiljø og næringsmiljø. 

 

Eidsbotn fuglefredningsområde

Eidsbotn fuglefredningsområde fikk Ramsar-status i 2002. (Verneforskrift)

Hele 214 ulike fuglearter er registrert i området, om man tar med Levangersundet og de nærmeste landområdene i tillegg til Eidsbotn.