Nye Veier AS - utslipp fra Gruppåstunnelen

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for tunnelvaskevann og fra driving av
Grubbåstunnelen på strekningen E6 Kvithammer – Åsen i Levanger kommune

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse fra driving av Grubbåstunnelen og fra vaskevann fra ferdig
tunnel. Renset avløpsvann skal gå til vassdraget Vulua. Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal rense avløpsvannet før utslipp.

Her ser du søknaden (PDF, 16 MB)

Statsforvalteren i Trøndelag ber om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker spesielt å vite
om kommunen har informasjon om:
Virksomhetens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand
i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6.

Støyforholdene blir ivaretatt

  • Bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området
  • Forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
  • Andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven §10.
  • Andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø,reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.
  • Bedriftens omsøkte aktivitet er i tråd med gjeldende reguleringsplan og tilhørendebestemmelser.
  • Grunnforurensning på det aktuelle området, og informasjon om lokaliteten er registrert i Grunnforurensningsdatabasen

Kapittel 15 A i forurensningsforskriften av 1. januar 2004, gir kommunen utvidet myndighet til å stille
krav som gjelder påslipp på offentlig nett. Vi ber kommunen vurdere dette hvis slikt påslipp eraktuelt.


Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer
eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 30.10.23.

Artikkelliste